GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 

Misja spółki

Misją Spółki jest dostarczanie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Model biznesowy działania Spółki zakłada nabywanie trudnych do odzyskania wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych od pierwotnych wierzycieli, a następnie dochodzenie ich zapłaty od dłużników we własnym imieniu i na własny koszt na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucji komorniczej.

Celem Spółki jest utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zamkniętego funduszu sekurytyzacyjnego zajmującego się nabywaniem wierzytelności bankowych poprzez emisję i sprzedaż papierów wartościowych zabezpieczonych zastawem należności.

Aktualności
-

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI SA na dzień 01.08.2016 r.

04.07.2016 r.
Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 01.08.2016 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Czytaj całość -

Raport roczny za 2015 rok

30.06.2016 r.
Zarząd GPPI SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok.

Czytaj całość -


NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 515 392,80 zł