GPPI S.A.

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 czerwca 2019 r. GPPI Spółka Akcyjna zmieniła nazwę na FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna. Zapraszamy na nową stronę internetową figene.pl
 

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Profil Działalności

GPPI S.A. jako strategiczny kierunek rozwoju, zainicjowany szeregiem działań, jakie Spółka podjęła pod koniec 2018 roku, przyjęła obecnie realizację projektów w obszarze energetyki odnawialnej oraz usługi handlu i dystrybucji energii elektrycznej.

Spółka od początku funkcjonowania reaguje w sposób dynamiczny na zmiany w otoczeniu rynkowym dostosowując zarówno profil działalności, jak i zakres oferty do zachodzących zmian poszukując możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, tym samym GPPI S.A. dostrzegła szansę na rozwój w obszarze związanym z OZE.

Przyjęty przez GPPI S.A. nowy kierunek rozwoju dotyczy w głównej mierze rozwoju i budowy projektów związanych z energetyką odnawialną (farmy wiatrowe, PV oraz pilotażowe wdrożenia magazynów energii) i realizację ambitnego celu budowy portfela przekraczającego 500 MW mocy instalacji OZE.

Polska energetyka opiera się głównie na węglu (około 87%), który na całym świecie jest już od wielu lat w fazie schyłkowej, a rządy poszczególnych krajów, instytucje finansowe oraz organizacje międzynarodowe wspierają dynamiczny i wielopoziomowy proces transformacji służący odchodzeniu od energetyki węglowej, znacznemu ograniczeniu emisji CO2 oraz wdrażaniu coraz nowocześniejszych, bardziej efektywnych i przyjaznych środowisku źródeł wytwórczych. Ponadto Polska posiada zobowiązania wobec regulacji EU i traktatów międzynarodowych, które nakładają na nasz kraj obowiązek produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na określonym poziomie.

W związku z tym jedynym logicznym i możliwym rozwiązaniem problemów energetycznych Polski jest dynamiczny rozwój w kolejnych latach energetyki odnawialnej, w tym w pierwszej kolejności energetyki wiatrowej (tak lądowej, jak i morskiej), któremu powinny towarzyszyć wsparcie dla rozwoju technologii PV oraz inwestycje w nowoczesne technologie magazynowania energii.

GPPI S.A. finansuje i koordynuje proces konsolidacji podmiotów wytwórczych w segmencie energetyki wiatrowej. Przygotowuje się do realizacji budowy elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej, jak również wytwarzania energii elektrycznej pozyskiwanej z farm wiatrowych i jej sprzedaży oraz dystrybucji do dużych odbiorców końcowych, posiadających w swojej strategii cel dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną.

GPPI S.A. odchodzi od utartych schematów, poszukuje i wprowadza nowoczesne procesy zarządcze i decyzyjne i łączy wiedzę i zdobyte wieloletnie doświadczenie z cechami typowymi dla nowoczesnych organizacji.NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł