GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl


 

Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. GPPI Spółka Akcyjna

14.11.2017 r.

Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

 

Powołanie członka Rady Nadzorczej GPPI SA GPPI Spółka Akcyjna

14.11.2017 r.

Zarząd GPPI SA informuje, iż w dniu 14 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Nowak, działając na podstawie § 12 Statutu Spółki GPPI SA, powołał w skład Rady Nadzorczej GPPI SA Pana Krzysztofa Koszczyńskiego.
W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej GPPI SA przedstawia się następująco:

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej GPPI Spółka Akcyjna

13.11.2017 r.

Spółka GPPI S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2017 r. wpłynęła do siedziby Spółki pisemna rezygnacja Pani Lidii Matwijcio - Piosik z funkcji Członka Rady Nadzorczej GPPI S.A.
W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej GPPI S.A. przedstawia się następująco:

 

Powołanie Członków Rady Nadzorczej GPPI SA nowej kadencji

04.08.2017 r.

Zarząd GPPI SA informuje, iż dnia 4 sierpnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPPI SA powołało Panów Bolesława Zająca, Roberta Primke i Rafała Adamczyka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zarząd GPPI SA informuje również, iż 4 czerwca 2017 r. akcjonariusz GPPI SA, Pan Krzysztof Nowak, powołał - na podstawie §12 ust.3 Statutu Spółki - w skład Rady Nadzorczej GPPI SA Panią Lidię Matwijcio-Piosik i Pana Piotra Orłowskiego. W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej. Obecnie Rada Nadzorcza spółki składa się z pięciu członków:

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GPPI SA w dniu 04.08.2017 r.

04.08.2017 r.

Zarząd GPPI SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPPI SA, które po przerwie kontynuowało obrady dnia 4 sierpnia 2017 r.

Treść uchwał ZWZA

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPPI SA na dzień 21.07.2017 r. oraz informacja w sprawie zamierzonej zmiany statutu spółki

22.06.2017 r.
Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 21.07.2017 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.W ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA zamieszczono brzmienie postanowień statutu spółki przed zmianami i po zamierzonych zmianach.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Wzór pełnomocnictwa

Projekty uchwal ZWZA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Raport roczny za 2016 rok

14.06.2017 r.
Zarząd GPPI SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2016 rok.

Raport roczny za 2016r

Sprawozdanie finansowe za 2016r

Sprawozdanie Zarzadu za 2016r

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GPPI Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI SA na dzień 01.08.2016 r.

04.07.2016 r.
Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 01.08.2016 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

OGLOSZENIE ZWZ 01.08.2016

Wzor pelnomocnictwa

Projekty uchwal ZWZ 01.08.2016

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

Raport roczny za 2015 rok

30.06.2016 r.
Zarząd GPPI SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok.

Raport roczny za 2015r

Sprawozdanie finansowe za 2015r

Sprawozdanie Zarzadu za 2015r

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GPPI Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 ROKU

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI SA na dzień 29.07.2015 r.

02.07.2015 r.
Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 29.07.2015 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Ogłoszenie ZWZ 29.07.2015

Projekty uchwał ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosow

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwaNewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł