GPPI S.A.

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 czerwca 2019 r. GPPI Spółka Akcyjna zmieniła nazwę na FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna. Zapraszamy na nową stronę internetową figene.pl
 

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2019 r. wraz z projektami uchwał

29.03.2019 r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2019 r. na godz. 10:00. w Warszawie, przy ul. Postępu 14 (5 piętro, biuro FAB Office Sp. z o.o.) W zakładce Dla inwestorów znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

GPPI skupi się na rozwoju w obszarze związanym z OZE

06.02.2019 r.

GPPI chce mieć znaczącą pozycję na rynku energii odnawialnej w segmencie energetyki wiatrowej, w zakresie jej wytwarzania i dystrybucji, poprzez budowę portfela o docelowym potencjale przekraczającym 500 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej - poinformowała spółka w komunikacie.

"W chwili obecnej szacowana moc potencjalna spółek energetycznych portfela GPPI wyniesie 39,2 MW o rocznej produktywności 113.600 MWh" - napisano w komunikacie. GPPI poinformowało, że zarząd spółki przyjął strategiczne kierunki jej rozwoju. Spółka podała, że przygotowuje się do realizacji budowy elektrowni wiatrowych na bazie posiadanych w portfelu projektów, jak również wytwarzania energii elektrycznej pozyskiwanej z farm wiatrowych i jej sprzedaży oraz dystrybucji do dużych odbiorców końcowych. "Spółka GPPI nie wyklucza również możliwości sprzedaży wybranych, spośród posiadanych aktywów energetycznych" - napisano w komunikacie. W grudniu 2018 r. NWZA spółki zdecydowało m.in. o podwyższeniu kapitału spółki, głównie poprzez emisję aportową, w wyniku której w skład portfela inwestycyjnego spółki weszło 8 farm wiatrowych oraz spółka posiadającą koncesję na obrót energią elektryczną.(PAP Biznes)

Powołanie Członków Zarządu

10.12.2018 r.

Spółka GPPI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 grudnia 2018 r. powołała do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Janusza Petrykowskiego oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Przemysława Morysiaka.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące nowo powołanych Członków Zarządu.


Rezygnacja Członka Zarządu

10.12.2018 r.

Spółka GPPI S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. Pan Krzysztof Nowak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu GPPI S.A. ze skutkiem prawnym na dzień złożenia.


Powołanie Członków Rady Nadzorczej GPPI S.A.

10.12.2018 r.

Spółka GPPI S.A. informuje, iż 10 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPPI S.A. powołało Panów Andrzeja Bruczko, Jacka Sadowskiego, Krzysztofa Nowaka w skład Rady Nadzorczej.

Spółka GPPI S.A. informuje również, iż 10 grudnia 2018 r. akcjonariusz GPPI S.A., Pan Krzysztof Nowak, działając na podstawie §12 Statutu Spółki GPPI S.A. powołał w skład Rady Nadzorczej GPPI S.A. Panów Janusza Popławskiego i Michała Kurka.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.


Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GPPI S.A. w dniu 10.12.2018 r.

10.12.2018 r.

Spółka GPPI S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPPI S.A. w dniu 10.12.2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od podjęcia uchwał objętych punktem 6, 12 i 16 porządku obrad. Akcjonariusze zgłosili projekty uchwał o treści znajdującej się w załączniku do raportu do punktu 6a oraz punktu 18 porządku obrad.


Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

10.12.2018 r.

Spółka GPPI S.A. informuje, iż w dniu 10 grudnia 2018 r. wpłynęły do siedziby Spółki pisemne rezygnacje: Pana Rafała Adamczyka, Pana Przemysława Morysiaka, Pana Janusza Petrykowskiego, Pana Roberta Primkie, Pana Bolesława Zająca z funkcji Członków Rady Nadzorczej GPPI S.A.

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

22.11.2018 r.

Zarząd GPPI S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Poznaniu, informuje, iż w dniu 19 listopada 2018 roku wpłynęło do Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - PRMO Sp. z o.o. - dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 10 grudnia 2018 roku, o punkty obejmujące:

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku alternatywnym i ich dematerializacji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

W ramach projektu uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki, akcjonariusz zaproponował nowe brzmienie § 8 ust. 3 i ust. 5 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 Statutu:

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

nowe brzmienie § 8 ust. 3 Statutu:

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.

dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 5 Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających natychmiastowego rozpoznania z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.

nowe brzmienie § 8 ust. 5 Statutu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających natychmiastowego rozpoznania z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.

Przedmiotowe żądania wraz z projektami uchwał i zaktualizowanymi dokumentami stanowią załącznik do niniejszego raportu.

W związku z tym żądaniem Zarząd GPPI S.A. uzupełnił porządek obrad o uchwały proponowane przez Akcjonariusza nadając im w porządku obrad numery 6a, 12a oraz 17 i 19, zmieniając odpowiednio numerację innych uchwał.

Zaktualizowany porządek obrad przedstawiono poniżej.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

6a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku alternatywnym i ich dematerializacji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A1.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

12a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za lata ubiegłe.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za lata ubiegłe.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego lub w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powołanie członków Rady Nadzorczej GPPI Spółka Akcyjna

19.11.2018 r.

Zarząd GPPI SA informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 r. Pan Krzysztof Nowak, działając na podstawie §12 Statutu Spółki GPPI SA, powołał w skład Rady Nadzorczej GPPI SA Pana Przemysława Morysiaka oraz Pana Janusza Petrykowskiego.

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPPI SA na dzień 10.12.2018 r. oraz informacja w sprawie zamierzonej zmiany statutu spółki.

13.11.2018 r.
Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki na dzień 10.12.2018 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami. W ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamieszczono brzmienie postanowień statutu spółki przed zmianami i po zamierzonych zmianach.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał

30.05.2018 r.
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Raport okresowy za I kwartał 2018 r. GPPI Spółka Akcyjna

20.05.2018 r.

Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Raport roczny za 2017 r. GPPI Spółka Akcyjna

21.03.2018 r.

Zarząd GPPI SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 r.NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł